Ενημερωτική ανακοίνωση

(σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Kανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679)

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση της οδηγίας 95 / 46 / EC (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, εφεξής «GDPR»), τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, επώνυμο, email) υποβάλλονται σε επεξεργασία από την BFF BANK S.p.A. –  Ελληνικό Υποκατάστημα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Για τη διοργάνωση του Σεμινάριο στο διαδίκτυο "BFF Banking Group: Ο καταλυτικός ρόλος του factoring για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των σχέσεών τους με τη Δημόσια Διοίκηση-19 Μαίου 2021" που θα βρίσκεται σε ζωντανή μετάδοση στον ειδικό ιστότοπο και τη διαχείριση της παρακολούθησης. Συγκεκριμένα:

  • εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβατικές σχέσεις ή για την εκτέλεση προσυμβατικών δραστηριοτήτων ·
  • εγγραφή στην πλατφόρμα για συμμετοχή στην εκδήλωση.
  • προγραμματισμός δραστηριοτήτων.
  • εκπλήρωση νομικών, υπόλογων και φορολογικών υποχρεώσεων.
  • διαχείριση των διαφορών.

2. Για την επικοινωνία μάρκετινγκ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών με την αποστολή email ή / και τηλεφωνικών στοιχείων επικοινωνίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της BFF BANK S.p.A. –  Ελληνικό Υποκατάστημα, ενημερωτικά δελτία).

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, η νομική βάση για τους προαναφερθέντες σκοπούς είναι:

  • αναφορικά με τους σκοπούς που σχετίζονται με τη διοργάνωση του BFF Banking Group: Ο καταλυτικός ρόλος του factoring για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των σχέσεών τους με τη Δημόσια Διοίκηση-19 Μαίου 2021  (δηλ. Σκοπός υπ’αριθ. 1), η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων ή προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (πρβλ. άρθρο 6 παρ. 1 (β) του ΓΚΠΔ) και για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Ελεγκτής Δεδομένων (βλ. άρθρο 6 παρ. 1 (γ) του το GDPR)
  • αναφορικά με τους σκοπούς υπ’αριθμόν 2 η νομική βάση συνίσταται στις ειδικές και ξεχωριστές συγκαταθέσεις σας (πρβλ. Άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ).

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένα άτομα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού ΕΕ 679/2016. Όσον αφορά τις μεθόδους με τις οποίες ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα, θα θέλαμε να προσδιορίσουμε ότι θα συμβεί τόσο χειροκίνητα όσο και με τη βοήθεια υπολογιστών.

Η επεξεργασία των Δεδομένων για τέτοιους σκοπούς θα πραγματοποιηθεί με μηχανογραφημένες και μη αυτόματες μεθόδους, βάσει λογικών κριτηρίων που είναι συμβατά και λειτουργικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, σύμφωνα με τους κανόνες απορρήτου και ασφάλειας που προβλέπονται από το νόμο και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, ενώ εκτελεί τις δραστηριότητες που καθορίζονται στον σκοπό υπ’αρ. 1, μπορεί να κοινοποιήσει και να μεταφέρει τα δεδομένα σας σε τρίτα υποκείμενα, δηλαδή σε τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση ή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, αυστηρά σε σχέση με την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης.

Ορισμένα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων από τρίτες εταιρείες, διορισμένες ως Επεξεργαστές Δεδομένων, που θα εκτελούν συγκεκριμένες υπηρεσίες επεξεργασίας ή δραστηριότητες συμπληρωματικές με τις δικές μας.

Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν στην BFF BANK S.p.A. –  Ελληνικό Υποκατάστημα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στην οργάνωση του BFF Banking Group: Ο καταλυτικός ρόλος του factoring για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των σχέσεών τους με τη Δημόσια Διοίκηση-19 Μαίου 2021 και, με τη συγκατάθεσή σας, την αποστολή δώρου της εκδήλωσης. Οι εργασίες επεξεργασίας συμμορφώνονται με προκαθορισμένα τυποποιημένα κριτήρια και προβλέπουν οποιαδήποτε κατάλληλη λειτουργία σχετικά με την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών.

Τα δεδομένα σας δεν θα μεταφερθούν σε τρίτη χώρα.

Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο από δέκα χρόνια, προκειμένου να εκπληρωθούν οι νομικές μας υποχρεώσεις. Στο τέλος αυτής της περιόδου τα δεδομένα θα διαγραφούν. Η πιθανή περαιτέρω αποθήκευση των Δεδομένων ή μέρος αυτών μπορεί να αποφασιστεί προκειμένου να διεκδικήσει ή να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων σε όλες τις πιθανές θέσεις και ιδίως ενώπιον του Δικαστηρίου.

Η παροχή των δεδομένων που αναφέρονται στους προαναφερθέντες σκοπούς δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο, η μη παροχή των δεδομένων που αφορούν τον σκοπό αρ. 1 (δεδομένα που αναφέρονται στη συμμετοχή Σεμινάριο στο διαδίκτυο) θα έχει ως συνέπεια να μην επιτρέψει στην BFF BANK S.p.A. –  Ελληνικό Υποκατάστημα να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για τη διοργάνωση της συμμετοχής σας στο BFF Banking Group: Ο καταλυτικός ρόλος του factoring για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των σχέσεών τους με τη Δημόσια Διοίκηση-19 Μαίου 2021.

Σε σχέση με την επεξεργασία των προαναφερθέντων δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο. 15 επ. του GDPR, έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν υπάρχουν ή όχι προσωπικά δεδομένα σας που εχουν επεξεργασθεί, με την πρόσβαση σε τέτοια προσωπικά δεδομένα, με το να ζητήσετε τη λήψη των δεδομένων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από οποιοδήποτε μηχάνημα μορφή, προκειμένου να να μεταδώσετε τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διόρθωση ή τη διαγραφή τέτοιων προσωπικών δεδομένων, να επιτύχετε τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθείτε, εν όλω ή εν μέρει, για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, από την BFF BANK S.p.A. – Ελληνικό Υποκατάστημα, Λεωφόρος Πεντέλης 72, Χαλάνδρι, ΤΚ 15234, Ελλάδα.

Η BFF BANK S.p.A. – Ελληνικό Υποκατάστημα διόρισε έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: DPO@bff.com.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: σύμφωνα με το Νόμο είναι η BFF BANK S.p.A. – Ελληνικό Υποκατάστημα, Λεωφόρος Πεντέλης 72, Χαλάνδρι, ΤΚ 15234.

Εκπρόσωπος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων: ο Διαχειριστής του Υποκαταστήματος με την εξουδιοδότηση να εκπροσωπεί την εταιρεία προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: η εταιρεία Avvera S.r.l., οδος Largo Boccioni 1, 21040 Origgio (VA).