Εγγραφα

Code of Conduct under Law 4224/2013

Banca Farmafactoring SPA Greek Branch operates in accordance with the Code of Conduct under Law 4224/2013 as revised by the Decision 195/1/29.07.2016 of the Bank of Greece (“Code of Conduct”), drafted on the basis of best international practice and describes the steps, timelines and minimum information that banks and borrowers must provide each other to properly assess the risks and repayment capacity of each borrower and seek to find more appropriate for this case of settlement solution.

Please see the link above for more information:

Link to the document “Information Booklet for borrowers in financial difficulties

For any delay in payment you can write to Banca Farmafactoring SPA Greek Branch Credit OU Business Unit [email protected]

A team of specialists will be at your disposal to discuss with you and find the best possible solution.

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.doc .pdf
Έντυπο Ενημέρωσης δανειοληπτών και Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων.doc .pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (για νομικα προσωπα) .pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΛΥΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ .pdf
ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ .pdf
Τυποποιημένο Έντυπο Ένστασης ΔΕΚ .pdf