Εγγραφα

Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, που ανήκει αποκλειστικά στην BFF Bank S.p.A. (BFF), είναι εμπιστευτικό και προστατεύεται από ιταλικούς και διεθνείς νόμους αναφορικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, το περιεχόμενο των οποίων αποδέχονται οι χρήστες του δικτυακού τόπου, δεσμευόμενοι να συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, αναπαράγεται, ενοικιάζεται, πωλείται, διανέμεται, αναμεταδίδεται ή καταγράφεται με κανέναν τρόπο, έστω και μερικώς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BFF.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο.

Η λήψη ή εκτύπωση αντιγράφου του υλικού που περιέχει ο δικτυακός τόπος, για προσωπική χρήση και μη εμπορικούς σκοπούς, επιτρέπεται.

Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτυακού τόπου και του υλικού που αυτός περιέχει, αποτελεί παραβίαση των εφαρμοστέων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συνεπώς, η BFF διατηρεί το δικαίωμα να κινείται νομικά ενώπιον των αρμόδιων αρχών, κατά των χρηστών του δικτυακού τόπου και υπέρ το δικαιωμάτων της.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχει ο παρόν δικτυακός τόπος προορίζονται αποκλειστικά ως συνοπτική παρουσίαση της BFF.

Παρότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες έχουν συνταχθεί καλόπιστα από την BFF, η εταιρία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη αναφορικά με την ορθότητα ή την πληρότητα του υλικού που δημοσιεύεται στο παρόν, και κατά συνέπεια, για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του υλικού αυτού.

Η BFF αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία του δικτυακού τόπου που οφείλεται σε γεγονότα όπως, χωρίς περιορισμό, τεχνικές βλάβες, διακοπές ρεύματος, διακοπές της διαδικτυακής υπηρεσίας ή των τηλεπικοινωνιών, ή άλλες αιτίες αντίστοιχης φύσης.

Αναφορικά με τους συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους, η BFF αποποιείται κάθε ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο αυτών, ή την πληρότητα, ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών και δεδομένων που αυτοί περιέχουν.

Η BFF διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανά πάσα στιγμή, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τα περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και να προβαίνει σε περιοδικές επικαιροποιήσεις αυτού, χωρίς, ωστόσο, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση αναφορικά με τους χρόνους επικαιροποίησης.