Εγγραφα

Διαφάνεια

Τα πληροφοριακά έντυπα που περιέχονται στο δικτυακό τόπο είναι επίσης διαθέσιμα στο κοινό σε όλα τα γραφεία της BFF και μπορούν να μελετηθούν από τον πελάτη σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Πληροφοριακά έντυπα

Πληροφοριακό έντυπο εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής .pdf

Άλλα στοιχεία

Bail-in: the bank crisis resolution system [EN] .pdf