Εγγραφα

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μετά την επίσκεψη στον ιστότοπο, τα δεδομένα των ταυτοποιημένων ή ταυτοποιήσιμων φυσικών προσώπων μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα, στη διεύθυνση Λ. Πεντέλης 72, Χαλάνδρι, Αττική, ΤΚ 15234.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) με τον οποίο η επικοινωνία μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση DPO@bff.com.

ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Δεδομένα περιήγησης. Τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες του λογισμικού που δημιουργήθηκαν για τη διαχείριση του ιστοτόπου συλλέγουν, στο πλαίσιο της συνηθισμένης λειτουργίας τους, ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η μετάδοση των οποίων είναι εγγενής της χρήσης των πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Σε αυτήν την κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνεται η διεύθυνση IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών και των τερματικών που χρησιμοποιούν οι χρήστες, οι διευθύνσεις URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) των ζητούμενων πηγών, ο χρόνος του αιτήματος, η μέθοδος υποβολής του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απόκριση στο αίτημα, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης του διακομιστή (επιτυχία, σφάλμα, κ.λπ.) και άλλες παράμετροι που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του Χρήστη. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών για τη χρήση του ιστοτόπου και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα δεδομένα περιήγησης δεν διατηρούνται για περισσότερες από επτά ημέρες (εκτός αν υπάρχει ανάγκη εξακρίβωσης αδικηµάτων από τις δικαστικές αρχές).

Δεδομένα που γνωστοποιούνται από τον Χρήστη. Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική μετάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Χρήστη στις φόρμες συλλογής δεδομένων στα στοιχεία επικοινωνίας αυτού του ιστοτόπου συνεπάγεται τη λήψη των δεδομένων που παρέχει ο αποστολέας. Τα δεδομένα αυτά θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τη BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα κατά κύριο λόγο μέσω εργαλείων πληροφορικής, με στόχο τη συμμόρφωση με το αίτημα του Χρήστη. Συγκεκριμένες πληροφορίες θα αποσταλούν στις σελίδες του ιστοτόπου της BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών.

Ανώνυμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα. Η ανωνυμοποίηση λαμβάνει τη μορφή επεξεργασίας με σκοπό την αποτροπή της ταυτοποίησης του υποκειμένου των δεδομένων. Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορεί να προέρχονται από προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης, αλλά δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι, όπως διευκρινίζεται, δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων ούτε άμεσα ούτε έμμεσα.

COOKIES
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη από έναν διακομιστή web και τα οποία, αργότερα, αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του Χρήστη. Χρησιμοποιούνται κυρίως για να επιτρέπουν και να βελτιώνουν τη λειτουργία των ιστοτόπων, καθώς και για την παροχή πληροφοριών στους ιδιοκτήτες των εν λόγω ιστοτόπων.

Εκτός από τα cookies που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα, λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχουν και τα cookies περιόδου λειτουργίας, δηλαδή τα cookies που δεν αποθηκεύονται μόνιμα στον υπολογιστή του Χρήστη και χάνονται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση δεδομένων ταυτοποίησης της περιόδου λειτουργίας (τα οποία αντιπροσωπεύονται από τυχαίους αριθμούς που προέρχονται από τον διακομιστή), τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας και την ασφαλή και αποτελεσματική περιήγηση στον Ιστότοπο. Τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες πληροφορικής που ενδέχεται να βλάψουν την εμπιστευτικότητα της περιήγησης των Χρηστών και δεν επιτρέπουν τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων ταυτοποίησης του Χρήστη.

Τα αρχεία τύπου cookie θα αποθηκεύονται με σκοπό την προσαρμογή του Ιστοτόπου στις ατομικές ανάγκες των επισκεπτών, τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων για τις επισκέψεις τους, αλλά και για τη διατήρηση της περιόδου λειτουργίας ενός Χρήστη του Ιστοτόπου (μετά τη σύνδεση). Χάρη στη διατήρηση της περιόδου λειτουργίας, ο Χρήστης δεν χρειάζεται να καταχωρεί το στοιχείο σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής του σε κάθε υποσελίδα του Ιστοτόπου. Αλλαγές στις ρυθμίσεις που αφορούν τα αρχεία cookie μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά πάσα στιγμή.

Η BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα υπενθυμίζει ότι η ολική ή μερική απενεργοποίηση των τεχνικών cookies μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση των λειτουργιών του ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης μπορεί να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί ή όχι τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης.

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari σε iPhone, iPad, ή iPod touch: https://support.apple.com/it-it/HT201265

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Αυτός ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους που παρέχουν πρόσβαση σε άλλους ιστοτόπους. Η παρουσία αυτών των συνδέσμων μπορεί να συνεπάγεται τη συλλογή δεδομένων από και προς ιστοτόπους που βρίσκονται υπό τη διαχείριση τρίτων μερών. Η διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγονται από «τρίτα μέρη» διέπεται από τις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις στις οποίες γίνεται αναφορά.


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με εξαίρεση όσα ορίζονται για τα δεδομένα περιήγησης, ο Χρήστης έχει το ελεύθερο να παράσχει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που τον αφορούν. Ωστόσο, η αδυναμία παροχής τους μπορεί να συνεπάγεται και αδυναμία παροχής της υπηρεσίας που ζητήθηκε.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία ηλεκτρονικά, για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους έγινε η συλλογή των δεδομένων. Τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή εσφαλμένης χρήσης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Σύμφωνα με το Άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η BFF Bank S.p.A. Υποκατάστημα Ελλάδας έχει υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να εγγυηθεί την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, περιορίζοντας τους κινδύνους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.


ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πράξεις επεξεργασίας που συνδέονται με τις διαδικτυακές υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου πραγματοποιούνται στα προαναφερθέντα γραφεία του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και εκτελούνται από προσωπικό ρητά εξουσιοδοτημένο από τον τελευταίο. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να μεταβιβάζονται ή να γνωστοποιούνται σε θυγατρικές του Ομίλου BFF Bank για δραστηριότητες που συνδέονται αυστηρά με την υπηρεσία και είναι οργανικές για τη λειτουργία της υπηρεσίας, όπως η διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής ή διαδικασίες επεξεργασίας που πραγματοποιούνται από άλλες εταιρείες του ομίλου για τους ίδιους σκοπούς. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχονται από τον Χρήστη για αποστολή ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, ενημερωτικό υλικό, κ.λπ.) χρησιμοποιούνται μόνο για τη ζητούμενη υπηρεσία ή παροχή, και γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό (εταιρείες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, ετικέτες, αποστολές).

Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, τα δεδομένα δεν γνωστοποιούνται, δεν παραχωρούνται σε κανέναν, με εξαίρεση όσα ορίζονται μέσω σύμβασης ή κατόπιν συγκατάθεσης του ενδιαφερόμενου μέρους. Αναφορικά με αυτό, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε τρίτα μέρη, αλλά μόνο και αποκλειστικά εφόσον ισχύουν τα εξής:

  • Υπάρχει ρητή συναίνεση κοινοποίησης των δεδομένων σε τρίτα μέρη,
  • Η κοινοποίηση των πληροφοριών με τρίτα μέρη είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήθηκε,
  • Η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με αιτήματα δικαστικών αρχών ή αρχών δημόσιας ασφάλειας.

Τυχόν δεδομένα που προέρχονται από την υπηρεσία web δεν διαδίδονται.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν από τη BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής τους και δικαίωμα περιορισμού ή άρνησης επεξεργασίας των δεδομένων (Άρθρο 15 και σύμφωνα με τον Κανονισμό). Για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων, το Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αποστέλλοντας γραπτή επιστολή στη BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα, στη διεύθυνση Λ. Πεντέλης 72, Χαλάνδρι, Αττική, ΤΚ 15234. Η Τράπεζα έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) με τον οποίο η επικοινωνία μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση DPO@bff.com.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων που θεωρούν ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 έχουν δικαίωμα υποβολής παραπόνων στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (μέσω email στη διεύθυνση: complaints@dpa.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 – Αθήνα) ή μπορούν να προσφύγουν δικαστικά [Άρθρο 79 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679].

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα αναθεωρεί περιοδικά το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έτσι ώστε να συμμορφώνεται με νομικές και οργανωτικές τροποποιήσεις ή λόγω τεχνολογικών εξελίξεων