Εγγραφα

Κώδικας δεοντολογίας βάσει του νόμου 4224/2013

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 θεσπίσθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) τον Αύγουστο του 2014, µε έναρξη εφαρμογής την 31η/12/2014 (ΦΕΚ,τ.Β,2289/27.8.2014), και ισχύει αναθεωρηθείς με την υπ’ αριθμ. 392/31.5.2021 απόφαση της Επιτροπής πιστωτικών και ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄ 2411/7.6.2021).

Με τον ανωτέρω Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή μεταξύ δανειολήπτη και ιδρύματος της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση με τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης λύσης κατόπιν της ανά περίπτωση αξιολόγησης

Η BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα, εφαρμόζοντας τον Κώδικα Δεοντολογίας, έχει θεσπίσει συγκεκριμένη «Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων» (Δ.Ε.Κ.), ως αυτή περιγράφεται στο αρχείο «Έντυπο Ενημέρωσης δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια και Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.)». Στο ίδιο Έντυπο ορίζεται και η έννοια του “Μη Συνεργάσιμου Δανειολήπτη” και περιγράφεται η ειδικότερη διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση κατηγοριοποίησης ενός δανειολήπτη ως τέτοιου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) ή για οποιαδήποτε συνδρομή ή αναζήτηση έντυπου υλικού σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση Credit OU Business Unit  της BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Μια ομάδα ειδικών θα είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσει μαζί σας και να βρει την καλύτερη δυνατή λύση.
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΛΥΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ .pdf
Έντυπο Ενημέρωσης δανειοληπτών και Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων.doc .pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (για νομικα προσωπα) .pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΛΥΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ .pdf
ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ .pdf
Τυποποιημένο Έντυπο Ένστασης ΔΕΚ .pdf