Επικοινωνια

Πληροφοριακό σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και συγκαταθέσεων

 

Διαβάστε και μετακινηθείτε στο τέλος

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού της ΕΕ 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) , εφεξής καλούμενη "GDPR" ή "Κανονισμός"), σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής επίσης "Δεδομένα"), τα οποία παρέχετε ελεύθερα στην εταιρεία μας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Banca Farmafactoring SpA – Υποκατάστημα Ελλάδος, τον Επεξεργαστή Δεδομένων, για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Επικοινωνία για σκοπούς μάρκετινγκ (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών με αποστολή email ή/και επικοινωνία μέσω τηλεφώνου από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Banca Farmafactoring S.p.A – Υποκατάστημα Ελλάδος, ενημερωτικά δελτία)
  • Διαχείριση εκδηλώσεων.

Η νομική βάση για την επιδίωξη των σκοπών α) και β) αποτελείται από τις ειδικές και ξεχωριστές συγκαταθέσεις σας (Άρθρο 6 (1) (α) GDPR). Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς δεν αντιστοιχεί σε νομική ή συμβατική υποχρέωση. Η μη παροχή στοιχείων επικοινωνίας θα προκαλέσει μόνο την αδυναμία της Banca Farmafactoring S.p.A – Υποκατάστημα Ελλάδος να σας επιτρέψει την πρόσβαση σε εκδηλώσεις (σε περίπτωση άρνησης συγκατάθεσης για το σκοπό β) ή τη συμμετοχή σε ενημερώσεις μάρκετινγκ (σε περίπτωση άρνησης συγκατάθεσης για το σκοπό α).

Η επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς θα πραγματοποιηθεί από τον Επεξεργαστή Δεδομένων Banca Farmafactoring S.p.A – Υποκατάστημα Ελλάδος και εξουσιοδοτημένα άτομα που είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού ΕΕ 679/2016 με αυτοματοποιημένες και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, βάσει λογικών κριτηρίων συμβατών και λειτουργικών για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα, σύμφωνα με τους κανόνες εμπιστευτικότητας και ασφάλειας που απαιτούνται από το νόμο.

Η κατηγορία Δεδομένων που θα υπόκειται στην προαναφερθείσα επεξεργασία δεδομένων καθορίζεται από τα στοιχεία αναγνώρισης που έχετε εισαγάγει για εσάς στην παρακάτω φόρμα.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα εργαλεία και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Τα Δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν από τον Επεξεργαστή Δεδομένων για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιδίωξη των υποδεικνυόμενων σκοπών, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των υποκείμενων υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη, σε κάθε περίπτωση, της απόσυρσης της συγκατάθεσής σας ή της άσκησής του δικαιώματα ένστασης σας και της διαγραφής των δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθύνοντας γραπτή επικοινωνία στον Επεξεργαστή Δεδομένων στις διευθύνσεις που καθορίζονται σε αυτό το πληροφοριακό σημείωμα. Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας ανά πάσα στιγμή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της.

Τα δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε χώρες εκτός ΕΕ. Ωστόσο, εάν αυτό συμβεί στο μέλλον λόγω απαιτήσεων που συνδέονται με την επιδίωξη των προαναφερθέντων σκοπών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων εγγυάται ότι αυτή η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο σε σχέση με τις απαιτήσεις του GDPR - ιδιαίτερα του κεφαλαίου V αυτού – και θα σας αποσταλεί κατάλληλη ανακοίνωση .

Σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, κοινοποίησης, φορητότητας δεδομένων, αντίθεσης με την επεξεργασία) καθώς επίσης να προβείτε σε ανάκληση της συγκατάθεσης σας επικοινωνώντας με τον Επεξεργαστή Δεδομένων, γραπτώς στην Banca Farmafactoring S.p.A – Υποκατάστημα Ελλάδος, οδός Δημητρίου Γούναρη 78, 16561, Γλυφάδα. Σας ενημερώνουμε επίσης για το δικαίωμά σας να υποβάλλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματα που αναφέρονται εδώ δεν σας έχουν παραχωρηθεί. Ο Επεξεργαστή Δεδομένων έχει επίσης ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: DPO@bffgroup.com.

 

 

* Απαιτούμενα πεδία

Raccolta consensi BFFGreek EL

.

.