ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμηθευτές δημόσιων φορέων

Είμαστε εταιρεία με ηγετική παρουσία στην Ευρώπη στη διαχείριση και εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων από τον δημόσιο τομέα.

Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής

Οι υπηρεσίες factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής που προσφέρουμε είναι ευθυγραμμισμένες με τα πρότυπα IAAS – GAAP και είναι πιστοποιημένες από κορυφαίες ελεγκτικές εταιρείες. Οι απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών από Ιταλία και Ισπανία, μεταφέρονται εξ’ ολοκλήρου στην BFF, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την «αποαναγνώρισή» τους.

Πρόκειται για μια διατερματική (end-to-end) χρηματοοικονομική λύση: με βάση τις ανάγκες του πελάτη, διαχειριζόμαστε όλη τη διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων που θα μας ανατεθούν, χωρίς να επιφορτίζεται ο πελάτης με κουραστικές ενέργειες. Καταβάλουμε την καθαρή ονομαστική αξία της εκάστοτε απαίτησης σε προ-συμφωνημένη ημερομηνία, χωρίς να υπολογίζεται η συνολική μας αμοιβή. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα για πολυεθνικές συμβάσεις με πελάτες σε κάθε χώρα δραστηριότητάς μας.

 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ BFF

 • Μείωση ρίσκου: αφού ολοκληρωθεί η ανάθεση της διαχείρισης των απαιτήσεων, ο προμηθευτής δεν είναι πλέον υπεύθυνος σε περίπτωση μη πληρωμής της απαίτησης από πλευράς δημόσιων φορέων
 • Πλήρως προσωποποιημένες λειτουργίες
 • Κυλιόμενες και εφάπαξ λειτουργίες
 • Χωρίς πιστωτικά όρια ανά χώρα, περιφέρεια ή οφειλέτη
 • Χωρίς λίστα φερεγγυότητας (black list) στον δημόσιο τομέα
 • Σταθερό και διαφανές κόστος: ενιαίο κόστος που συμπεριλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Προγραμματισμός ταμειακών ροών
 • Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος
 • Βελτίωση δεικτών ισοζυγίου 
 • Καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα για εταιρείες 
 • Περισσότερη ρευστότητα
 • Βελτίωση του δείκτη DSO

 


 

Οι υπηρεσίες factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής που παρέχουμε μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σύνολο επιμέρους τμηματικών υπηρεσιών οι οποίες είναι πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών:

 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι φορολογικές απαιτήσεις μεταφέρονται πλήρως στην BFF, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο πόρους οι οποίοι μπορούν αξιοποιηθούν σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες: ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, φόρος αλληλεγγύης, εκπεσμένες υποχρεώσεις επί πετρελαϊκών προϊόντων, φορολογικές απαιτήσεις για δραστηριότητες Έρευνας και ανάπτυξης, απαιτήσεις φόρου εισοδήματος λόγω τοπικής φορολογίας.

 

ΛΥΣΕΙΣ CAPEX

Χρηματοοικονομικές λύσεις για εταιρείες που παρέχουν κεφαλαιουχικό εξοπλισμό σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και στο Σύστημα Υγείας. Οι εν λόγω λύσεις μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και να προσαρμοστούν σε δραστηριότητα που σχετίζεται με τομείς όπως: Ενέργεια, Θέρμανση, Παροχή Αερίου, Ύδρευση, Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα, Υγεία.

Η BFF παρέχει άμεση ρευστότητα προκειμένου να ισοσταθμιστεί η αρχική επένδυση που πραγματοποίησε ο πελάτης, αναμένοντας σταδιακά την είσπραξη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών, συντήρηση κλπ.

 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Αμοιβαία ωφέλιμες καινοτόμες λύσεις για πελάτες και προμηθευτές, εύκολα επεκτάσιμες σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας: ανάθεση διαχείρισης πίστωσης χωρίς δικαίωμα αναγωγής με πρόσβαση την πλατφόρμα Δυναμικής Έκπτωσης, επιτρέποντας στις εταιρείες να δημιουργήσουν επιπλέον ρευστότητα και να πραγματοποιήσουν προκαταβολικά πληρωμές προς τους προμηθευτές, με έκπτωση, βάσει των αμοιβαίων αναγκών σε ρευστότητα.

 

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (SUBSEQUENT TRANSFER)

Χρηματοοικονομικό εργαλείο για εταιρείες που βασίζονται σε τοπικά δίκτυα διανομής με σκοπό την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς ή υγειονομικές αρχές. Μια χρήσιμη και εύχρηστη λύση για παραγωγούς και διανομείς.