Επικοινωνια

Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε ενημερώσει τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’υπόδειξη σάς και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ("GDPR").

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, άρθρα 15 επ.), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης, του δικαιώματος διόρθωσης, του δικαιώματος διαγραφής, του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας, του δικαιώματος μεταφοράς δεδομένων, του δικαιώματος λήψης ειδοποιήσεων σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνώντας γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail: dpo@bffgroup.com